شاخص سرانه مطالعه یکی از شاخص های توسعه یافتگی در عصر حاضر، محسوب می شود؛ در بین مردم جهان و در طول یکی دو سال اخیر، هندی ها توانسته اند بیشترین زمان سرانه مطالعه در طول روز را با یک ساعت و پنجاه و دو دقیقه به نام خود ثبت کنند.

شاخص سرانه مطالعه یکی از شاخص های توسعه یافتگی در عصر حاضر، محسوب می شود؛ در بین مردم جهان و در طول یکی دو سال اخیر، هندی ها توانسته اند بیشترین زمان سرانه مطالعه در طول روز را با یک ساعت و پنجاه و دو دقیقه به نام خود ثبت کنند. در ایران اما آمار درباره سرانه مطالعه روزانه، متناقض است. گروه چند رسانه ای خبرگزاری شبستان پس از بررسی چندین نمونه آماری درباره سرانه مطالعه در ایران و جهان،  اعداد ذیل را  که به واقعیت نزدیک تر  است برای شما مخاطبان محترم گردآوردی کرده است. اما به هر صورت، اعداد بصورت تقریبی هستند. در ایران آمارهای متعددی برای سرانه مطالعه روزانه (کتاب، روزنامه و … )گفته می‌شود و اندازه‌های اعلام شده از ۲ دقیقه تا ۷۶ دقیقه متغیر است اما عدد 12 دقیقه دارای بیشترین فراوانی در میان آمارهای مطرح شده، می باشد.

______________