بسم الله الرحمن الرحیم

logo6

این پرسشنامه توسط گلاک و استارک برای سنجیدن نگرش ها و باورهای دینی و

دانداری ساخته شده است . برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا ، آمریکا ،

آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان مسیحیت ، یهودیت و اسلام اجرا گردیده و با دین

اسلام هم انطباق یافته است .

این پرسشنامه یک پرسشنامه پنج بعدی است که شامل ابعاد پنجگانه

اعتقادی،عاطفی ، پیامدی،مناسکی و فکری به سننجش دینداری می پردازد .

تعداد سوالات : ۲۶

تعداد خرده مقیاس ها : ۵

روش امتیازبندی و تفسیر : دارد

روایی و پایایی : دارد

دانلود