questionary

 

 

 

 

پرسشنامه رضایت از تن انگاره 22 گویه دارد و رضایت یا نارضایتی فرد را از بدنش مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد . این پرسشنامه توسط  سوئوتو و گارسیا در سال 2002 معرفی شده است.نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از هرگز تا همیشه درجه بندی شده است.

در پژوهش اخوندزاده(1391) روایی پرسشنامه تایید شده است . همچنین پایایی این پرسشنامه مطلوب ذکر شده است.اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه توسط SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به این صورت که متغیرهای رضایت از تن انگاره با رضایت زناشویی با 74% ارتباط مثبت ومعناداری داشته است.

دانلود

_________________________