بسم الله الرحمن الرحیم

questionary

برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.
فورز و السون(1989) از این پرسشنامه، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید حساس است. فورز و السون(1989) با استفاده از نمونه گیری تصادفی در تحقیق ملی با 5039 زوج نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه می توان با دقت85-95% بین زوجین خرسند و ناخرسند تمایز قائل شد. هر یک از موضوعات این پرسشنامه، در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است. ارزیابی این زمینه ها در درون یک رابطه زناشویی، می تواند مشکلات بالقوه زوج ها را توصیف کند، یا می تواند زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید. این ابزار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی برای زوج هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال ت تقویت رابطه زناشویی خود هستند، استفاده شود.
این مقیاس شامل 4 خرده مقیاس 35 ماده ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تحقیق از جمله رضایت، ارتباطات و حل تعارض استفاده گردد.
مقیاس زوجی اینریچ یک اندازه گیری کلی از روابط زناشویی شامل تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی فرزندان و فرزند پروری، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی مربوط به زن و مرد، جهت گیری- مذهبی، همبستگی زوج ها و تغییرات زناشویی را شامل می شود.

مقیاس های این پرسشنامه به شرح زیر است:

تحریف آرمانی: سوالات این مقیاس، از پرسشنامه اصلاح شده توافق با آیین و رسوم زناشویی ادموند(1967) می باشد.این مقیاس، گرایش زوجین را در پاسخ به سوالات بر اساس رفتارهای پسندیده اجتماعی اندازه گیری می کند. نمره بالا نشان دهنده رابطه غیر واقع بینانه درباره رابطه زناشویی است.
رضایت زناشویی: این مقیاس، رضایت و انطباق افراد با 10 جنبه رابطه زناشویی شامل: موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی را اندازه گیری می کند. نمره بالا نشان دهنده رضایت زناشویی بالا است.
ارتباطات: این مقیاس، احساسات، نگرش ها و اعتقادات شخص نسبت به میزان و چگونگی روابط زناشویی را می سنجد. نمره بالا، نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان است. و نمره پایین، نشان دهنده فقدان رضایت از ارتباط است.
حل تعارض: این مقیاس، نگرش ها، احساسات و اعتقادات همسر را در بوجود آوردن یا حل تعارض و نیز روش های زوجین را در پایان دادن به جر و بحث ها، ارزیابی می کند. نمره بالا نشان دهنده نگرش های واقع گرایانه درباره تعارضات موجود در روابط زناشویی است و نمره پایین، نشان دهنده عدم رضایت از شیوه حل تعارضات است.
روایی و اعتبار پرسشنامه:
این پرسشنامه توسط پژوهشگر و همکاران با اجازه کتبی از پروفسور دیوید السون ترجمه شد و برای سه نفر از اساتید متخصص آشنا به فرهنگ و زبان فارسی و انگلیسی که روزمه آنها برای دکتر دیوید السون فرستاده شده بود، ارسال گردید و بعد از اصلاحات صورت گرفته ترجمه فارسی اصلاح و سپس به انگلیسی ترجمه شد و بعد از مقایسه ترجمه انگلیسی با نسخه اصلی و رفع اشکالات، مجددا ترجمه فارسی اصلاح شد و ترجمه نهایی اصلاح شده دوباره به انگلیسی ترجمه شد. و در نهایت برای آگاهی از فهم پرسشنامه، توسط خوانندگان پرسشنامه به طور آزمایشی بر روی 6 نفر اجرا شد و سوالاتی که قابل فهم نبودند اصلاح شد. پس از ویرایش نهایی و تایید اساتید همکار، ترجمه فارسی و ترجمه انگلیسی همراه با مراحل کار برای دکتر السون فرستاده شد و مجوز نهایی برای اجرای پرسشنامه برای مترجمین در ایران توسط دکتر السون صادر شد.
پرسشنامه زوجی اینریچ توسط دیوید السون و امی السون در سال 2000 روی 25501 زوج متاهل اجرا شد. ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاس های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی به ترتیب از این قرار است:86% ، 84% ، 83% و اعتبار باز آزمایی پرسشنامه برای هر خورده آزمون به ترتیب 86% ، 81% ، 90% ، 92% بوده است و ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش آسوده(1389) با تعداد 365 زوج به ترتیب برابر با 68% (با حذف سوال 24 آلفا78% می شود)،78% ، 62% و 77% به دست آمد.
این پرسشنامه دارای 4 نمره مجزا است که برای مجموع ماده های هر مقیاس یک نمره کل محاسبه می شود. نمره های خام به درصد تبدیل می شود.
روش نمره گذاری:
پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای(که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) می باشد. این پرسشنامه برای هر یک از ماده ها پنج گزینه، ((کاملا موافقم))، ((موافقم))، ((نه موافق و نه مخالف))، ((مخالفم)) و ((کاملا مخالفم)) می باشد که برای آنها نمره ای از 1 تا 5 تعلق می گیرد.
سوالات 3-5-6-7-10-13-14-18-19-21-22-23-26-27-28-29-32-33-34 به صورت معکوس نمره داده می شوند. به عبارت دیگر در این سوالات به عبارت کاملا موافقم نمره1 و به عبارت کاملا مخالفم نمره 5 تعلق می گیرد.

محاسبه نمرات مقیاس ها:
رضایت زناشویی: سوال های 1-5-9-13-17-21-24-27-30-35
ارتباطات: سوال های 2-6-10-14-18-22-25-28-31-34
حل تعارض: سوال های 3-7-11-15-19-23-26-29-32-33
تحریف آرمانی: سوال های 4-8-12-16-20
دانلود